درایو وکن ( وکون ) مدل 20 ایکس VACON 20x

درایو مدل vacon 20 x ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری وکن  Vacon مــدل 20X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی...
خانه
ایمیل
واتس اپ