درایو مدل VACON 20 cold plate 

ایــن ســری از داریوھای وکــن بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد جھــت اســتفاده در صنایــع خــاص پیشــنھاد مــی گــردد از قابلیــت ھــای بــارز ایــن درایــو تحمــل دمــای بــالای محیــط بــدون افــت بازدھــی و در نھایــت کاھــش تلفــات حرارتــی مــی باشــد.ضمنـا ً سیسـتم خنـک کننـده ایـن درایـو بـدون فـن طراحـی شـده اسـت و ایـن امـکان را مـی دھـد  کــه در محیــط و صنایعــی کــه دســتگاه ھــای بــدون فــن اســتفاده مــی گــردد بھتریــن بازدھــی را داشـته باشـد.

موارد استفــــاده:

• ماشین آلات صنعتی

• خطوط کاشی و سرامیک

• آسانسور و جرثقیل

• نوار نقاله

• کمپرسور و پمپ ھای حرارتی

محدوده تــــوان AC:

• تک فـاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولـت:از ۰٫۷۵ تــا ۱٫۵ کیلــو وات

• سـه فاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولت:از ۰٫۷۵ تــا ۴ کیلــو وات

• سـه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت:از ۰٫۷۵ تــا ۵/۷ کیلــو وات

استانداردھای IP: 

IP00 

 

ورودی ( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی AC تک فاز ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰ +٪)
ولتــــاژ ورودی AC سه فاز ۲۰۸ تا۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪)
ولتــــاژ ورودی AC سه فاز ۳۸۰ تا۴۸۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪)

خروجی (U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ولتاژ ورودی 

( برای تکفاز ۱۰۵ تا ۱۲۰ ولت ۲۰۰ ٪ ولتاژ ورودی )

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰ ٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
جریان راه اندازی  تحمل ۲۰۰ ٪ جریان برای ۲ ثانیه در ھر دوره زمانی ۲۰ ثانیه ای
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس   خروجی 0.01 ھرتز
کنتـــرل  
روش کنترل کنترل فرکانس خروجی در حالت u/f کنترل برداری بدون سنسور در حلقه باز
فرکانس سوئیچینگ ۶ کیلو ھرتز
گشتاور ترمز دارای ۱۰۰ ٪گشتاورد Brake Chopper به روی سه فاز دارای ۳۰ ٪ گشتاورترمز DC
 شرایط محیطی  
 متوسط دما   ۱۰ – ( بدون برفک ) تا ۷۰ + درجه سانتیگراد
 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰ – تا ۷۰ +درجه سانتیگراد
 ارتفاع   تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪سایز بالاتر و حداکثر تا ۳۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا ۳۰ ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی) ( تحمل ۵۰ میلی آمپر و ۴۸ ولت DC)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( یکی فقط ولتاژی ، یکی ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت ( DC  قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی   صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)
کاربر پسند  
دسترسی سریع به تنظیمات   راه اندازی آسان و سریع
استفاده آسان از صفحه کلید دستگاه  کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقت
صفحه کلید با خاصیت آھن ربایی سھولت در کار با صفحه کلید و قابلیت قرار گرفتن بر  روی سطوحی فلزی
 قابلیت اتصال به اکثر خطوط فیلد باس   افزودن درایو در شبکه ھای مختلف
 ترمینال ھای O/I نردبانی  اتصال یک خط O/I برای یک سیستم
 قابلیت ھای مھم  
 موارد استفاده گسترده در صنایع مختلف  راه اندازی گستره زیادی از عملکرد ھا
 دارای PLC داخلی با عملکرد متفاوت  برنامه نویسی جھت عملکرد ھای مختلف
 دارای کنترلر PID داخلی  بھینه سازی و کاھش کنترلر ھای خارجی
 قابلیت راه اندازی موتور ھای مغناطیسی دائم  بھره وری بیشتر در استفاده از انواع موتورھا
 خصوصــیات  
 تحمل دمای ۷۰ درجه سانتیگرادبدون کاھش بازدھی  بسیار کار آمد و دارای محفظه ای بسته جھت کار در محیط ھایی با آلایندگی بالا
 بدون فن و دارای سطح خنک کننده ویژه  مناسب برای شرایط محیطی و عملکردھای خاص
 دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس 2 C  بدون نیاز به قطعات اضافی جھت قرار گرفتن در شبکه
دارای ساختار فیزیکی یکنواخت در سطح عمق فیزیکی کم و امکان نصب در محیط ھای کم جا 

.

 

خانه
ایمیل
واتس اپ