درایو مدل VACON 100 X  

 ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری Vacon مــدل 100X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی توانــد در محیــط ھــای بــا آلایندگــی بــالا و رطوبــت زیــاد و محیط ھــای بــا گــرد و غبــار زیــاد بــدون مشــکل کار کنــد و ھمچنیــن بــا ســاختار مســتحکم بدنــه می توانـد حـرارت و فشـار وارتعـاش را مطابـق اسـتاندارد تعریـف شـده تحمـل کنـد .از قابلیت ھـای دیگـر ایـن درایـو پانـل کاربرپسـند ایـن سـری اسـت کـه بـا خاصیـت آھـن ربایـی بـر روی صفحـات فلــزی نصــب مــی گــردد و کار برنامــه ریــزی و اپراتــوری را آســانتر می کنــد.

موارد استفــــاده:

• ماشین سازی

• محیط ھای تحت فشار

• صنایع غذایی

• سیمان

• حفاری و استخراج معادن

• پمپ و فن

• نوار نقاله

 محدوده تــــوان AC:

• درسـطح ۲۰۸ تا ۴۸۰ ولت: از ۱٫۱ تــا ۳۷ کیلــو وات

استانداردھای IP:

• IP66

 

ورودی ( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪)
ولتــــاژ ورودی ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی   ۵۰ تا ۶۰ ھرتز ( تلورانس ۱۰ -٪تا ۱۰+٪ )
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا
تاخیر در زمان استارت
۷ ثانیه

خروجی (U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس   0.01 ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ

 ۱/۵ تا ۱۶ کیلو ھرتز

 پیش فرض ۶ کیلو ھرتز فریم ( MM4 & MM5 )

  کیلو ۴ ھرتز فریم (MM6  )

فرکانس مرجع با دقت 0.01 ھرتز
ورودی آنالوگ با دقت 0.1 درصد ( bit-10)
زمان استارت ۱/ ۰  تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ ۱/ ۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما  در کارکرد سنگین ۱۰ -تا ۴۰+ درجه سانتیگراد متوسط دما تحمل ۶۰ درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان
 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
متوسط رطوبت محیط صفر تا ۱۰۰ ٪
تحمل ضربه 25G/ 6ms  (3m7acc.to IEC 60721 -3 -3)
 ارتفاع تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪ سایز بالاتر و حداکثر تا ۳۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا 30 ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)

.

 

ورودی ( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪)
ولتــــاژ ورودی ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی   ۵۰ تا ۶۰ ھرتز ( تلورانس ۱۰ -٪تا ۱۰+٪ )
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا
تاخیر در زمان استارت
۷ ثانیه

خروجی (U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس   0.01 ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ

 ۱/۵ تا ۱۶ کیلو ھرتز

 پیش فرض ۶ کیلو ھرتز فریم ( MM4 & MM5 )

  کیلو ۴ ھرتز فریم (MM6  )

فرکانس مرجع با دقت 0.01 ھرتز
ورودی آنالوگ با دقت 0.1 درصد ( bit-10)
زمان استارت ۱/ ۰  تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ ۱/ ۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما  در کارکرد سنگین ۱۰ -تا ۴۰+ درجه سانتیگراد متوسط دما تحمل ۶۰ درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان
 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
متوسط رطوبت محیط صفر تا ۱۰۰ ٪
تحمل ضربه 25G/ 6ms  (3m7acc.to IEC 60721 -3 -3)
 ارتفاع تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪ سایز بالاتر و حداکثر تا ۳۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا 30 ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)

.

خانه
ایمیل
واتس اپ