درایو وکن ( وکون ) مدل 20 ایکس VACON 20x

درایو مدل vacon 20 x ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری وکن  Vacon مــدل 20X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon 100x

درایو مدل VACON 100 X    ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری Vacon مــدل 100X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon Nxc Low Harmonic

درایو وکن  مدل VACON NXC Low Harmonic این مدل درایو یک نمونه پیشرفته و کاربر پسند است که برای گستره ای زیادی از عملکردھای صنایع سنگین طراحی شده است ، این سری در واقع ھمان درایو ھا و ماژول ھایNXP می باشد که با تطابق کامل و استاندار بالا در تابلو ھای ریتال قرار گرفته و...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon Nxc Air Cooled

درایو مدل VACON NXC AIR COOLED این مدل درایو یک نمونه پیشرفته و کاربر پسند می باشد که طراحی آن  برای گستره ای از عملکرد ھای صنایع سنگین است که در مدل ۶ پالس و ۱۲ پالس عرضه می شود، سری NXC در واقع ھمان درایو ھا و ماژول ھای NXP می باشد که با تطابق کامل و استاندار بالا...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon Nxp Liquied Cooled

درایو مدل Vacon NXP Liquid Cooled  این مدل درایو یک نمونه درایو تخصصی با ساختار مشابه NXP است . این سیستم درایو با سیستم خنک کننده مایع راهکار بسیار مناسبی برای عملکردهای صنایع خاص و محیط هایی با دمای بالا می باشد که می تواند راندمان بالاتری داشته باشد . موارد استفاده...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon Nxp Grid Converter

درایو مدل VACON NXP Grid Converter این مدل درایو یک نمونه درایو تخصصی با ساختار مشابه NXP می باشد ، این سیستم درایو با سیستم خنک کننده هوا و مایع راهکار بسیار مناسبی برای عملکردهای صنایع دریایی و کشتیرانی می باشد و قابل تطبیق با سیستم توزیع برق کشتی ها است . موارد...
خانه
ایمیل
واتس اپ