درایو مدل VACON NXP Common DC Bus

درایو مدل VACON NXP Common DC Bus این مدل درایو یک نمونه تخصصی با ساختار مشابه NXP می باشد این سیستم درایو در چھار ماژول قدرت تولید می گردد که ھر کدام از ماژول ھا قدرت در قسمتی از لاین DC یا ۳ فاز ورودی یا در قسمت خروجی قرار می گیرد که به اختصار (AFE-NFE-IN-BCU ) گفته...

درایو وکن ( وکون ) مدل VACON NXP Air Cooled

درایو وکن مدل VACON NXP Air Cooled این مدل درایو یک نمونه فوق پیشرفته و بسیار کامل که در صنایع سنگین و صنایع متوسط و صنایع سبک تمام انتظارات متخصصان را برآورده کرده است به گونه ای که این درایو با ساختار برنامه پذیر و وجود انواع برنامه عملکرد ھای مختلف ودارای ماژول...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon 100 Hvac

درایو مدل vacon 100 hvac ایـن مـدل درایـو یـک نمونـه تخصصـی و کاربـردی در صنعـت تھویـه و تاسیسـات مـی باشـد. ایـن نمونـه درایـو قابلیـت راه انـدازی انـواع فـن ھـا ، جـت فـن ھـا ، دمـنده ھـا و کمپرسـور ھـا را دارد و بــا بھــره گیــری از تکنولــوژی بــالا یــک انتخــاب...

درایو وکن ( وکون ) مدل vocon 100 flow

درایو وکن  مدل VACON 100 FLOW ایـن مـدل درایـو یـک نمونـه تخصصـی و کاربـردی در صنعـت آب و فاظـلاب مـی باشـد. ایـن نمونـه درایــو قابلیــت راه انــدازی انــواع پمــپ ھــای ســیالات مایــع را دارد و بــا بھــره گیــری از تکنولــوژی بـالا یـک انتخـاب مناسـب بـرای بوسـتر...

درایو وکن ( وکون ) مدل Vacon 100 Industrial

درایو وکن مدل VACON 100 INDUSTRIAL این مدل یک درایو تخصصی و چند منظوره می باشد که با طراحی پیشرفته و ساختار فشرده و استفاده از سخت افزار بی نظیر دارای طول عمر بالا و قابلیت راه اندازی عملکرد های سنگین و نیمه سنگین را دارد در ضمن این درایو دارای نرم افزار و پانل متفاوت...

درایو وکن ( وکون ) مدل VACON 20 Cold Plate

درایو مدل VACON 20 cold plate  ایــن ســری از داریوھای وکــن بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد جھــت اســتفاده در صنایــع خــاص پیشــنھاد مــی گــردد از قابلیــت ھــای بــارز ایــن درایــو تحمــل دمــای بــالای محیــط بــدون افــت بازدھــی و در نھایــت کاھــش تلفــات...
خانه
ایمیل
واتس اپ